Weider Froen zum geheime Policeregister

D’Piraten fuerderen eng vollstänneg Opklärung vun den zoustännege Ministeren an der Affär vum “Geheime Policefichier”. No eiser eischter parlamentarescher Fro, hu mir der Regierung weider Froen zum Dossier gestallt:

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Bannenzeg Sécherheet & Kommunikatioun a Medien weiderzeleeden.

An senger Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°752, versprécht de Minister fir bannenzeg Sécherheet, d’Exploitatioun vum “Fichier central” op seng Konformitéit mam Dateschutzgesetz vun 2018 duerch d’CNPD an d’IGP préiwen ze loossen. 

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  • Här Minister, wéini kann een mat enger Äntwert vun der CNPD an der IGP rechnen?
  • Här Minister, firwat sinn dës Schrëtt net well virdrun ënnerholl ginn? 
  • Steet de Minister dem Organiséiere vun engem ëffentlechen Hearing duerch di zoustänneg Commissioun favorabel géigeniwwer? 

Mat déiwem Respekt,
Sven Clement
Députéierten

Zesummenhang posts

De Méindeg 15ten Januar huet d’Police ugefaangen an der Stad dat an der Seance vum 14ten Dezember an der Chamber diskutéierten Heescheverbuet ëmzesetzen an
Ville Passagéier, déi vill mam Zuch fueren, ass opgefall, dass an de leschte Wochen eng Rëtsch Zuchverbindunge wéinst “raisons opérationelles” ausgefall sinn. Wéi am
Am Mietgesetz vun 2006 ass d’Reegel festgehalen, dass ee Proprietaire vun enger Wunneng net méi wéi 5% vum investéierte Kapital als Loyer dierf froen.