Wou bleiwen d’Remboursementer vun der CMFEP?

Bei der Krankekeess vun de Fonctionnairen a Staatsbeamten (CMFEP) daueren d’Remboursementer aktuell ëm déi 6 Wochen. Mir hu bei deenen zoustännege Ministere nogefrot, wou et hänkt:

Hei ass eis Fro:

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Sozialversécherung & Ëffentlechen Déngscht weiderzeleeden.

Mir gouf zougedroen, dass et bei de Krankekeess vun de Fonctionnairen aktuell zu ville Verspéidunge bei de Remboursementer kënnt. Zréckzeféieren ass dëst anscheinend op ee Manktem u Beamten an der Krankekeess vun de Fonctionnairen an de Staatsbeamten (CMFEP). 

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  • Fir d’Joren 2017, 2018 an 2019, wéi vill Deeg huet eng Demande de Remboursement  bei der CMFEP am Duerchschnëtt jeeweils gedauert? Wéi ass dës Tendenz ze erklären?
  • Wéi laang dauert et aktuell bis déi bei der CMFEP Versécherten hir Remboursementer ausbezuelt kréien? Am Fall wou et zu Verspéidunge komm ass, op wéi eng Grënn sinn dës Verspéidungen zeréckzeféieren? 
  • Wéi eng Mesurë wäerten déi zoustänneg Ministeren ënnerhuelen, fir d’Situatioun vun de Versécherten ze verbesseren?
  • Sinn d’Servicer vun der CMFEP personell ënnerbesat? Falls jo, wäerten d’Ministeren ee Recrutementsplang opstellen?

Mat déiwem Respekt,
Marc Goergen
Deputéierten

Zesummenhang posts

An der Äntwert op meng parlamentaresch Fro N°174 huet de Minister gesot, dass et keng Retarde géif gi beim Ausbezuele vun den Aiden fir
Iwwert de Subside Qualité+ gi Sportsveräiner, déi Sport fir Kanner ënner 16 Joer ubidden, finanziell vum Staat ënnerstëtzt. Durch d’Subside kënnen déi lokal Veräiner
De Sportsecteur ka vu staatleche finanziellen Hëllefe profitéieren. Eng Rei Federatiounen an Organisme bedaueren zurzäit awer, dass déi staatlech Gelder, mat deene geplangt gouf,